ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem02.11.2010

Tak takhle se tu pravidelně scházíme... Ahoj, jmenuji se Andrea a je mi 15 let. Mezi mé koníčky patří bruslení (lední i inline), stepmanie, plavání, počítačové hry např. Track Mania a tedy i celková práce s počítačem, keramika, kreslení, hraní ( jako samouk) na piano a flétnu, turistika atd.. Mé nejoblíbenější jídlo, no nebudeme si nic nalhávat, já sním všechno :D. Mezi moje nejoblíbenější se…

Zobrazit celý článek


Koncepce školy

Charakteristika školy a její koncepce

Škola se skládá z kmenové základní školy ve Vojnovičově ulici, školního klubu, školní jídelny – výdejny a odloučeného pracoviště Paprsek ve Školní ulici, kde se nachází 5 tříd pro děti s handicapem a školní družina.

Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb. a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle výchovně vzdělávacího programu Základní škola 16 847/96 – 2, schváleného 30. 4. 1996 a to v 5. ročníku. Ve všech ostaních ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Škola pro každého, škola pro život.“

Zdravotně  postiženým žákům a žákům s poruchami učení  a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT č.73/2005 Sb. a doporučení odborných lékařů, pedagogicko-psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení.

Škola  spolupracuje s Mateřskými školami Zvoneček a Sluníčko a specializovanými MŠ, odkud přichází budoucí žáci. Pro žáky s odkladem je na škole přípravný ročník. Škola dále spolupracuje se speciálními pedagogickými centry, PPP a chce pokračovat ve spolupráci s dalšími poradenskými, diagnostickými a klinickými centry v celé republice, aby se maximálně reedukovaly veškeré výukové, výchovné a jiné problémy u žáků a maximálně se předcházelo sociálně patologickým jevům.

V rámci běžné  výuky probíhá řečová  výchova formou individuální  logopedické péče, vedeme několik skupin náprav poruch učení na 1. i 2. stupni a pro tělesně i zdravotně postižené děti zajišťujeme zdravotní tělesnou výchovu. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením moderních vyučovacích metod a forem do výuky, pracujeme s nadanými žáky ve spolupráci s Menzou a chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Výuku cizích jazyků nabízíme od 1. ročníku, rozšířili jsme nabídku výuky druhého cizího jazyka a nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání. Všichni žáci mají možnost přístupu na internet včetně výuky práce s PC.

V letošním školním roce jsme rozšířili školní klub pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu. Veškeré prostory školy chceme využívat v odpoledních hodinách pro žáky a jejich rodiče a rozšířit tak jejich spolupráci se školou. Chceme pokračovat v partnerských vztazích s Domem dětí a mládeže, nadále spolupracovat se Zoologickou zahradou, s Menzou, sportovními kluby, společností AVE, mediálními partnery a navázat nová partnerství, např. s UJEP či zahraniční školou.

Naší snahou je, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci maximálně empatičtí ke všem žákům. Budeme je maximálně podporovat v jejich dalším vzdělávání. Pro rodiče a žáky na škole vzniklo školní poradenské pracoviště, které pomáhá řešit školní neúspěchy, problémy s chováním či naopak navádí jak podporovat talent a nadání žáků.

Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní  výuky a výchovy i získávání finančních prostředků z různých projektů na modernizaci a vylepšení vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm a učebny v přírodě či na zateplení budovy, výměnu oken či opravu střechy.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu